Koruna

KORUNA

Koruna je vrchná rozkonárená časť stromu. Podľa koruny sa spravidla klasifikuje „habitus“ – celkový vzhľad drevín. Spôsob utvárania koruny je charakteristický pre každý druh dreviny. Dôležitú úlohu má dedičnosť (priebeh kmeňa, spôsob rozkonárovania), biotické aj abiotické činitele. V zásade sú známe tieto typy (tvary) korún:

  1. kužeľovitá (smrek obyčajný, jedľa biela v mladosti)
  2. úzko vretenovitá (smrek omorikový, topoľ čierny – pyramidálna forma)
  3. elipsovitá (jelša lepkavá)
  4. vajcovitá (lipy)
  5. guľatá (jabloň planá)
  6. dáždnikovitá  (agát biely, niekedy borovica lesná, borovica píniová)
  7. nepravidelná
  8. valcovitá  (vo vyššom veku jedľa biela a borovica limbová)

k týmto základným tvarom korún sa pridávajú ešte termíny ako široko, úzko, obráteno