Kontakt

Bez súhlasu autora je reprodukcia fotografií a publikovanie akejkoľvek súčasti atlasu drevín zakázaná.

©Vladimír Zubček

kontakt: atlasdrevin@gmail.com

 

Zoznam použitej literatúry

DOSTÁL, J. - ČERVENKA, M. 1991. Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín : 1. 1. vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. s. 116-651. ISBN 80-08-00273-5

GOLIAŠOVÁ, K. – MICHALKOVÁ E. 2006. Flóra Slovenska V/3. 1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. s. 37-303. ISBN 80-224-0922-7

PAGAN, J. - RANDUŠKA, D. 1987. Atlas drevín : 1. (pôvodné dreviny). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Obzor, 1987. s. 7-351.

PAGAN, J. - RANDUŠKA, D. 1988. Atlas drevín : 2. (cudzokrajné dreviny). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Obzor, 1988. s. 20-398.

VÁCLAV, Š. 1992. Vrby při úpravách vodních toků a ekologické obnově krajiny. Praha: Agrospoj, 1992. s. 9-65