Rod: prútnatec

(Sarothamnus)
-> Čeľaď: bôbovité (Fabaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny